Trivselspolitik / anti-mobning

Handlingsplan og forebyggelse vedr. mobning på Prins Henriks Skole

Definition af mobning 


Mobning er, når en person gentagende og systematisk generes af en eller flere personer. Mobning er kendetegnet ved, at magten er skævt fordelt mellem de involverede parter. Mobning kan være psykisk, fysisk og/ eller verbal. 

Trivselspolitik med fokus på antimobning (vedtaget inden skolestart i august 2011)

Mål

Opdage mobningen så tidligt som muligt og gribe ind så hurtigt som muligt.
Ved begyndelsen af hvert skoleår udarbejder /reviderer alle lærere et sæt regler for, hvordan man interagerer i klassen

Alle klasser modtager i årets løb undervisning i sociale kompetencer: kommunikation, konflikthåndtering, empati og vredeskontrol gennem rollespil og klassediskussioner.

Der følges løbende op på klassens trivsel gennem samtaler med elever og lærere. Særligt ved individuelle møder mellem forældre og lærere.
Antimobning sættes på dagsordenen til forældremøder to-tre gange i skoleforløbet med fokus på det, forældrene kan gøre for at forhindre mobning.

Der nedsættes en gruppe af lærere og SFO-medarbejdere, som har til opgave at koordinere arbejdet med trivsel og følge på aktuelle sager. Skolens elevråd støtter arbejdet ved at anti-mobbekampagner hvert 2. eller 3. år.

På sigt ønsker skolen at arbejde med peer-education, hvor udvalgte elever fra større klasser tilbringer frikvarterer med mindre elever og fungerer som rollemodeller og konfliktstoppere.

Lighed for alle – plan 2014

Antimobbe-gruppen

Antimobbe-gruppen blev nedsat i december 2011. Den har til formål at være til støtte for lærerne for at kunne sætte perspektiv på et problem eller en konflikt, som ikke bliver løst trods lærerens indsats.

Formål

Antimobbe-gruppen har ønske om at samarbejde med læreren om:
- klasseånden
- vanskelige relationer
- mobbe-situationer og hvordan man mægler i denne situation

Værktøjer

Antimobbe-gruppen lægger sig op ad AKT-metoden (Adfærd, Kontakt og Trivsel), som sætter barnets trivsel i og uden for klassen i fokus. Antimobbe-gruppe griber kun ind på lærernes initiativ.

For at hjælpe en klasse kan antimobbe-gruppen, alt afhængigt af situationen:
- medvirke til møder om trivsel i klassen.
- organisere individuelle samtaler eller gruppesamtaler mellem medlemmer af antimobbegruppen og de berørte børn.

Orientering

Alt afhængigt af situationen, kommunikerer læreren med forældrene. I tilfælde af mobning bliver mobbeofferets forældre kontaktet.

Medlemmer af antimobbe-gruppen:

Antimobbe-gruppen er sammensat af 5 personer.  Nogle arbejder i SFO, andre i 1.-5. klasse og andre igen i 6. klasse -3g.

Marijn Vossen: assistent i pasningsordningen (SFO)
Sophie Lazorthes: lærer fra 6. klasse og op
Valérie Sina: lærer i primærskolen
Nicolas Drouillon: sygeplejerske / ansvarlig i skoletiden
Florine Hannotel: vie scolaire, skolevejledningen
Margot Neuvialle: pædagogisk assistent i maternelle/ garderie
Olivia Tellier-Savary: speciallærer